Miami Senior High Class of 1958
Miami Senior High

*